Regulamin Konfiguratora SPECTRUMLED ALLDAY INSPIRE prowadzonego pod adresem https://konfigurator.spectrumled.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konfigurator SPECTRUMLED ALLDAY INSPIRE dostępny pod adresem https://konfigurator.spectrumled.pl ( zwany dalej również "Konfiguratorem") jest prowadzony przez spółkę Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-432) przy ul. Gospodarczej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047452, NIP: 9542386911, REGON: 277560336, kapitał zakładowy 2 575 000,00 zł, (zwaną dalej również: „Spółką”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi Konfiguratora.

3. Konfigurator jest narzędziem, które umożliwia stworzenie projektu rozplanowania barwowa poprzez dokonanie wyboru opraw i rozmieszczenie ich w wybranym pomieszczeniu oraz składania zapytań ofertowych.

Kontakt ze Spółką jest możliwy następującymi sposobami: a) drogą korespondencyjną na adres siedziby Sprzedawcy, tj: ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice. b) drogą poczty elektronicznej na adres: ……………………

5. Spółka w ramach udostępnienia niniejszego Konfiguratora, świadczy usługi drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi te są świadczone w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z jego treścią.

§ 2. Korzystanie z konfiguratora

1. Korzystanie z Konfiguratora jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, udostępnionej na stronie Konfiguratora.

Korzystanie z Konfiguratora jest możliwe jedynie przy spełnianiu minimalnych wymagań technicznych, takich jak:• 64-bit system operacyjny: • 4GB RAM
• zintegrowana karta graficzna z obsługą WebGL 2.0 / OpenGL ES 3.0 • dwu rdzeniowy procesor Intel/AMD • przeglądarki: Google Chrome 9+, Firefox 4+, Opera 15+, Safari 5.1+, Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge

3. Korzystanie z Konfiguratora jest bezpłatne.

4. Konfigurator dostępny jest dla Klientów. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu oraz Politykę Prywatności. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowi również zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną tj. usługi Konfiguratora, o której mówi niniejszy regulamin.

5. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konfigurator stanowi jedynie narzędzie pomocnicze i poglądowe. Pomimo podjętych starań jak najwierniejszego i najdokładniejszego oddania rzeczywistych cech zaplanowanego w Konfiguratorze barwowa, Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za końcowy rezultat i możliwe odstępstwa rzeczywistego rezultatu od projektu stworzonego w Konfiguratorze.

7. Zawartość przedstawiana w Konfiguratorze (w szczególności ceny, opis produktów, dostępność produktów) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość ta, stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

8. Spółka zastrzega, że opis, specyfikacja i inne dane, w tym cena towarów przedstawianych w Konfiguratorze ma jedynie charakter poglądowy, oraz że może ulec zmianie. Spółka zastrzega również, iż może zmieniać towary dostępne w Konfiguratorze, ich opis, cenę oraz inne dane.

9. W związku z korzystaniem z Konfiguratora będą przetwarzane dane osobowe. Szczegółowy zakres określa Polityka Prywatności dostępna na stronie Konfiguratora (określana w niniejszym regulaminie również jako "Polityka Prywatności").

§ 3. Zapytania ofertowe

1. Po stworzeniu projektu w Konfiguratorze, Klientowi zostanie przedstawiona wstępna wycena produktów, które zostały wykorzystane w projekcie. Wstępna wycena przedstawiona przez Konfigurator ma jedynie charakter szacunkowy, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Spółka nie odpowiada za jej prawidłowość i zastrzega, że może ona ulec zmianie. Właściwą wycenę Spółka przedstawi po złożeniu zapytania ofertowego, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Konfigurator daje Klientowi możliwość złożenie zapytania ofertowego dotyczącego produktów ujętych w projekcie. Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem.

3. W celu złożenia zapytania ofertowego konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa, adres dostawy, nr telefonu, adres email, opcjonalnie dane do wystawienia faktury VAT, w tym adres siedziby i NIP. (proszę wpisać jaki dokument)

4. Po złożeniu zapytania ofertowego za pośrednictwem Konfiguratora, zostanie ono zweryfikowane przez pracownika Spółki i Klient każdorazowo otrzyma odpowiedź, poprzez wiadomość email, wysłaną na adres poczty elektronicznej albo telefonicznie na numer telefonu, wskazany przez niego w formularzu zapytania ofertowego, zawierającą informację dotyczącą przesłanego zapytania ofertowego. W przypadku przedstawienia oferty mailowo bądź telefonicznie Klient będzie proszony o jej potwierdzenie. Akceptacja przedstawionej oferty i potwierdzenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone dopiero z momentem potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.

5. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia, o którym mowa powyżej w § 3 ust. 4, Spółka dokona weryfikacji poprawności złożonego zamówienia (np. czy podano informacje niezbędne do realizacji jak np. adres dostawy itd.) i możliwości jego zrealizowania. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Spółkę następuje poprzez wysłanie wiadomości email do Klienta z warunkami realizacji zamówienia. O każdej innej zmianie statusu zamówienia klient również będzie każdorazowo informowany drogą elektroniczną.

§4. Rejestracja Indywidualnego Konta Użytkownika do Konfiguratora

1. W celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności Konfiguratora, takich jak zapisywanie projektów, Klient można poprzez rejestrację bezpłatnie utworzyć Indywidualne Konto Użytkownika, które umożliwia dostęp do Panelu Klienta. Nie jest to jednak konieczne do korzystania z Konfiguratora. Klienta, który utworzył (zarejestrował) Indywidualne Konto Użytkownika uważa się za Użytkownika Indywidualnego Konta Użytkownika.

2. Rejestracja Indywidualnego Konta Użytkownika wymaga podania numeru telefonu albo adresu email. Rejestracja z wykorzystaniem adresu email wymaga weryfikacji poprawności adresu email poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny znajdujący się w wiadomości wysłanej automatycznie po zatwierdzeniu procesu rejestracji. Rejestracja z wykorzystaniem numeru telefonu odbywa się poprzez podanie pełnego numeru telefonu (wraz z numerem kierunkowym kraju) oraz przepisanie sześciocyfrowego kodu autoryzacyjnego wysyłanego w wiadomości sms na wskazany numer telefonu Klienta.

3. Rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Konfiguratora i kliknięcie przycisku „UTWÓRZ KONTO”. W ramach wypełniania formularza należy podać wymagane w nim dane oraz ustanowić hasło zabezpieczające, a ponadto oświadczyć o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Konfiguratora oraz Polityki Prywatności.

4. Z chwilą utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Indywidualnego Konta Użytkownika. Umowa ta może zostać przez strony w dowolnym momencie wypowiedziana bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, co wiąże się z usunięciem Indywidualnego Konta Użytkownika.

5. Prowadzenie Indywidualnego Konta Użytkownika jest bezpłatne.

6. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

§5. Pozostałe postanowienia

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość działania Konfiguratora, za brak możliwości skorzystania z Konfiguratora, za nieprawidłowości w działaniu Konfiguratora oraz za wszelkie szkody z tym związane.

2. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem jest wyłączona.

3. Autorskie prawa majątkowe do składników Konfiguratora oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaków Towarowych, umieszczone na stronie Konfiguratora przysługują Spółce lub podmiotom trzecim.

4. Spółka nie odpowiada za treści stworzone przez Klienta w Konfiguratorze.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej związanej z korzystaniem z Konfiguratora, w tym z tytułu utraty programów lub danych umieszczonych w Konfiguratorze lub systemie informatycznym Klienta.

6. Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w związku z używaniem Konfiguratora.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konfiguratora poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką zgodnie z §1 ust 4 niniejszego regulaminu i złożenie oświadczenia o rezygnacji. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Spółka może w każdej chwili zakończyć działanie Konfiguratora bez wcześniejszego informowania Klientów. O zakończeniu działania Konfiguratora Klient zostanie poinformowany mailowo na adres email wskazany przy rejestracji, o której mowa w §2 ust. 4 niniejszego regulaminu. Bez względu na przesłanie informacji mailowej, o której mowa powyżej, umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną uważa się za rozwiązaną z dniem zakończenia działania Konfiguratora przez Spółkę.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje lub inne uwagi czy też zastrzeżenia dot. Konfiguratora winny być składane do Spółki na piśmie bądź mailowo zgodnie z §1 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. W celu zgłoszenia reklamacji należy w jej treści podać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) oraz opcjonalnie adres kontaktowy, jeżeli jest inny. W przypadku reklamacji składanej mailowo należy podać również adres email.

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis czego dotyczy oraz okoliczności ją uzasadniające.

4. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania i wysyła reklamującemu odpowiedź na reklamację na wskazany adres. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Spółka w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie lub mailowo o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Korespondencję przesłaną przez Spółkę na adres wskazany w reklamacji przez reklamującego uznaje się za doręczoną z chwilą jej otrzymania przez reklamującego albo z upływem 14 dni od daty pierwszej próby doręczenia, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie przepisy prawa.

2. W obrocie między przedsiębiorcami wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Spółki.

3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Również w przypadku, gdy nieważność dotyczy jedynie części danego postanowienia, nie ma to wpływu na ważność jego pozostałej części.

4. Niniejszy Regulamin jak również Polityka Prywatności mogą być przez Spółkę zmieniane w dowolnym czasie.

5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia .......05.2021.